Anadolu liseleri 5 yıla çıkarılıyor.

Anadolu liseleri 5 yıla çıkarılıyor.

Anadolu liselerinde hazırlık sınıfını kaldıran, öğrenim süresini de 4 yıla çıkaran Milli Eğitim Bakanlığı, veli ve öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine yeni bir karar aldı. Bakanlık, koşulları uygun olan Anadolu liselerinde yeniden hazırlık sınıfı açılmasına onay verecek, böylece öğrenim süresi de hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkarılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu liseleri ile “süper lise” olarak bilinen bazı derslerin yabancı dille okuduğu süper liselerde “hazırlık sınıfı”nı kapatmış, öğrenim süresini de 4 yıla çıkarmıştı. “Süper liselerin de tabelası değiştirilip adına “Anadolu Lisesi” denilmişti. Bugün Anadolu lisesi statüsündeki okul sayısı 796’a çıkarılmış durumda.  İsim değiştirmekle sorunların çözülemediği ortaya çıkıyor, gerekli alt yapı oluşturulmadan liselerin açılması da kalite sorunu yaşanmasına neden oluyor.

 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne başvuran okul yönetimi, okul aile birliği, velilerin sayısı hiç de az değil. Onların istekleri “okulumuzda eskiden olduğu gibi yine hazırlık sınıfı olsun, çocuklarımız bir yıl bu sınıfta yabancı dil öğrenimi görsün” oluyor. Bakanlık, bu konuda çok katı değil. Ancak, hazırlık sınıfının kaldırılması kararı ile yeni karar çelişiyor.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, hazırlık sınıfını kaldırdı ama bu okullarda hazırlık sınıfından sonra 3 yıl olan öğrenim süresini 4 yıla çıkardı. Öğrenci, yabancı dil öğrenimini yalnız bir sınıfta değil, 4 yıl içinde öğrenmesi öngörüldü.  Şimdi, velilerden, öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine, koşulları uygun Anadolu Liselerinde yeniden hazırlık sınıfı açılmasına onay veriliyor,  öğrenim süresi de hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkarılıyor.

 

HAZIRLIK SINIFI”NIN İSTEKLİSİ ÇOK:

Öğrencilerin, hazırlık sınıfında okumadan, diğer sınıflarda yabancı dil dersi almasını yeterli bulmayan veliler, "çocuğum yabancı dil öğrenemeyecek" kuşkusuna kapıldı. Bazı özel okullar ve tanınmış bazı Anadolu liselerinin "hazırlık sınıfı"ndan vazgeçmek istememesi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl 6 Anadolu Lisesinde hazırlık sınıfının yeniden okutulmasını kararlaştırmıştı.

 

BAŞVURAN BAŞVURANA:

Anadolu liselerinin hazırlık sınıfının kaldırılması, tanınan bazı liselerde ise bu uygulamaya yeniden geçilmesi, hemen tüm illerde "Anadolu lisesine hazırlık sınıfı konulsun" çabasını başlattı. Çabalarından sonuç alabilmek için okul yöneticileri, veliler araya siyasetçileri de koyup, kendi okullarına "hazırlık sınıfı" açılmasını istiyor.

 

İstanbul Galatasaray, İstanbul lisesi, Kabataş Lisesi, Vefa Lisesi, Cağaloğulu Lisesi, Kadıköy Anadolu liselerinde öğrenim süresinin hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkarıldığını hatırlatan yetkililer, şimdi de çok sayıda okuldan, öğrenim süresinin uzatılmasına ilişkin başvurular ulaştığını söylediler.

 

KRİTERLERE UYAN OKULLAR SEÇİLECEK:

İstanbul'daki Anadolu liseleri başta olmak üzere Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'den Balıkesir Anadolu Lisesini kadar 100'e yakın okulun "hazırlık sınıflı Anadolu Lisesi olmak" için çalıştığını kaydeden yetkililer, "Bu okullar arasından seçme yapılacağını" söylediler.

 

Bunun için bazı kriterler geliştirilmeye başlandı. Gerekli koşulları yerine getirecek Anadolu liselerinde hazırlık sınıfı açılacak, öğrenim süresi de 5 yıla çıkarılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlık sınıfı açacak Anadolu Liselerini yakında belirlemek için çalışma yaptığı ve bunların Anadolu Liseleri Giriş Sınavı kılavuzuna yetiştirilmesi ve bu okulların isimlerinin listede yer alması için çaba gösteriliyor.

 

Anadolu liselerinde, "hazırlık sınıfı olan" ve "hazırlık sınıfı olmayan" diye okulların ikiye ayrılacak. Öğrenci de buna göre tercihini yapacak. "Hazırlık sınıflı" Anadolu liseleri diğerlerine göre daha saygın okullar olacak gibi gözüküyor.

               

DERS KİTAPLARI YÖNETMELİĞİNDE NE DEĞİŞTİ?

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı,  “Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği”nde, Danıştay 8. Dairesinin 6 Şubat  2007 tarihinde verdiği kararı dikkate alarak yeni düzenleme yaptı. Okullarda okutulacak ders kitaplarının incelenmesi görevi, Bakanlığın ilgili birimlerine devredilmişti. Yeni Yönetmelikte, Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda titiz bir ekip çalışmasıyla yasal açıdan gerekli ve zorunlu olan tüm düzenlemeler hassasiyetle yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, bazı değişiklikleri yapmadan önce hukuki yönden sorun çıkarıp çıkarmayacağı konusunda gerekli özeni gösterse de, yönetmelik ve genelgeleri mahkemelere taşınmasa…

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan’la karşılaştık. Yeni yönetmelikle neler getirildiğini Erdoğan’dan dinliyoruz:

 

FIRSAT EŞİTLİĞİ: Önceki yönetmelikte Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına,  hazırladığı kitapların incelenmesi için sadece belli şartları taşıyan yayınevleri başvurabiliyordu. Yeni yönetmelikte bu durum değiştirilmiş, nitelikli kitap yazma iddiasında olan herkese fırsat eşitliği sağlandı. Bununla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının, öğrencilerimize ulaşacak kitapları daha fazla taslak eser arasından, en nitelikli olanları seçebilmesi amaçlandı.

 

KEYFİ İTİRAZLARA SON: Kitap inceleme sürecinde özellikle itirazlar konusunda zaman zaman bazı keyfî uygulamalarla karşılaşılıyor. Alan uzmanları tarafından titiz bir şekilde incelenen ve düşük puanlar alarak reddedilen taslak eserlere, başvuru sahipleri itiraz ediyor ve bunların yeniden incelenmesini istiyor. Htta aynı taslak eserle ilgili birden fazla itiraz edebiliyor. Bu da Başkanlığımızda kayda değer oranda ekstra iş yükü yaratıyor.  Yeni yönetmelikte, itiraz konusu disipline edilmiş, buna bazı standartlar getirildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle başvuru sahibi, taslak eserin değerlendirilmesine gerekçeli raporla ancak bir defa itiraz için müracaatta bulunabilecek. Ayrıca incelenmesine itiraz ettiği baskıya hazır nüshanın yeniden incelenmesi için gerekli ücreti de Kurumumuza yatıracak. Bu düzenlemeyle hem devletin çıkarları hem de Kurumumuzda çalışan alan uzmanlarının emekleri korunmuş olacak. 

 

ANAYASAL DEĞERLERE BAĞLILIK ESASI:

Yeni yönetmelikte, baskıya hazır nüshaların incelenmesinde anayasal değerlere bağlılık olgusunun da altı çizildi. İnceleme işini anayasal ilkeler, laik demokratik değerler ekseninde yapmayan sorumlular için müeyyideler öngörüldü. 

 

TİTİZ İNCELEME: Her yıl Tebliğler Dergisinin yayımından önceki son günlerde kitap inceleme ve değerlendirme sürecinde büyük bir karmaşa ve yoğunluk yaşanıyordu. Bir sonraki yılda okutulacak eserlerin görüşüleceği son Kurul toplantısından hemen önceki günlerde yaşanan bu yoğunluğu, haksız rekabeti ve yığılmayı önlemek, alelacele niteliksiz eser çıkmasını engellemek ve inceleme komisyonları üzerindeki iş baskısının önüne geçmek amacıyla da Yönetmelikte düzenleme yapıldı.

 

ÜYELERE SORUMLULUK: Kitapların incelenmesinde tüm sorumluluk alan uzmanlarından oluşan komisyonlara aitti. Yeni Yönetmelikte hakkaniyete dayanan, daha adil ve süreçteki sorumluluğu ilgili herkese yayan bir düzenleme yapıldı.  Önceki Yönetmelikte kurul üyelerinin, baskıya hazır nüshaların kitap olup olmamasında, kabul ya da reddedilmesinde çok etkili olmalarına rağmen, süreçle ilgili olarak inceleme ve değerlendirme komisyonlarının sorumlu oldukları belirtilmekteydi.  Yeni Yönetmelikte “Kurul üyeleri baskıya hazır nüsha ile ilgili tespit ve görüşlerini açık bir biçimde belirtir” ifadesiyle inceleme süreciyle ilgili olarak Kurul Üyeleri de sorumluluğa dahil edildi.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !